Tutkimus

NetResilience-tutkimuksessa tarkastelemme, miten muuttuvat sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen ja yksilöiden hyvinvointiin. Selvitämme, millaiset verkostot vahvistavat väestön resilienssiä eli kykyä sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin.

NetResilience tuottaa tietoa sekä alueellisesti kohdennettuja politiikkasuosituksia, joiden avulla kunnat ja uudet hyvinvointialueet voivat tuottaa parempia palveluita perheille, nuorille ja ikääntyville.

Käytämme rekisteri- ja kyselytutkimusaineistoja sekä verkostoanalyysin menetelmiä ja tarkastelemme Suomen eri alueiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, vertaamme nyky-Suomea muihin Euroopan maihin sekä käsittelemme pitkän aikavälin historiallisia muutoksia.

Työpaketit

Konsortiossa on kuusi työpakettia. Tutkimusteemat koostuvat neljästä toisiinsa nivoutuvasta työpaketista. Näiden neljän temaattisen tutkimuskohteen kautta hankkeessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Millä tavoin syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen muokkaavat ihmisten sosiaalisia verkostoja?
  • Millä tavoin sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen ja aktiiviseen ikääntymiseen?
  • Millä tavoin verkostojen ja instituutioiden vuorovaikutus tukee ikääntyvän väestön hyvinvointia ja resilienssiä?

Viides työpaketti keskittyy erilaisten verkostomenetelmien soveltamiseen ja kehittämiseen. Se toimii tutkimusteemojen menetelmällisenä tukena. Lisäksi hankkeen kuudes työpaketti  keskittyy tutkimuksen vaikuttavuuteen ja vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa sekä tutkimustiedon levittämiseen.

Tutkimus on saanut rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Syntyvyys ja lastensaantitoiveet
Johtajat: Anna Rotkirch, tutkimusjohtaja ja tutkimusprofessori, Väestöliitto Venla Berg, johtava tutkija, Väestöliitto Työpaketissa tutkitaan sosiaalisten verkostojen vaikutuksia syntyvyyteen ja lastensaantitoiveisiin,...
Ikääntyvä Suomi
Johtaja: Mirkka Danielsbacka, apulaisprofessori, Turun yliopisto Ikääntyvä Suomi -työpaketissa tutkitaan sosiaalisten verkostojen vaikutusta aktiiviseen ikääntymiseen ja hyvinvointiin hyödyntämällä korkeatasoisia pitkittäis-...
Alueelliset näkökulmat
Johtaja: Markus Jokela, professori, Helsingin yliopisto Työpaketti tarkastelee muiden työpakettien teemoja alueellisesta näkökulmasta. Aineistona käytetään (i) yksityiskohtaista rekisteridataa geospatiaalisista sijainneista,...
Ajalliset näkökulmat
Johtaja: Virpi Lummaa, professori, Turun yliopisto Työpaketissa tutkitaan kvantitatiivisin menetelmin pitkäaikaisia muutoksia perheiden verkostojen rakenteissa Suomessa. Työpaketissa tuotetaan tietoa, millä...
Verkostomenetelmät
Johtaja: Jari Saramäki, professori, Aalto yliopisto Verkostomenetelmät-työpaketti tukee muita työpaketteja tilastollisilla ja laskennallisilla työkaluilla. Käytämme verkosto- ja tietojenkäsittelytieteiden menetelmiä, joita...
Vuorovaikutus
Johtaja: Tiina Helamaa, tietoasiantuntija, Väestöliitto Työpaketissa kootaan yhteen hankkeen tuotoksia ja edistetään tutkimustiedon vaikuttavuutta tekemällä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa päättäjätahoista...