Syntyvyys ja lastensaantitoiveet

Johtajat:

Anna Rotkirch, tutkimusjohtaja ja tutkimusprofessori, Väestöliitto

Venla Berg, johtava tutkija, Väestöliitto

Työpaketissa tutkitaan sosiaalisten verkostojen vaikutuksia syntyvyyteen ja lastensaantitoiveisiin, kuten ihanteet, aikeet, esteet ja hyödyt.

Tutkimuksessa käytetään laajoja rekisteriaineistoja, kuten suomalaisia Perhebarometrikyselyjä ja ylikansallisia Generations and Gender Survey (GGS) ja Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -kyselyjä.  Aineistojen avulla voidaan seurata lastensaantitoiveiden -ja aikeiden toteutumista ajan saatossa sekä tehdä kvantitatiivista analyysiä yksilöiden sosiaalisten verkostojen koostumuksesta ja ominaisuuksista.

Subjektiivisten hedelmällisyysindikaattoreiden myötä työpaketissa osallistutaan myös muiden työpakettien sosiaalisten verkostojen mittaamiseen (esim. arvot, aikeet, tulevaisuuden suunnitelmat, luottamus). Lisäksi työpaketissa kerätään hedelmällisyyden alueellisia makrotaloudellisia indikaattoreita, kuten muutokset kokonaishedelmällisyysluvussa vuosien 2000-2020 välillä ja ennusteet, lapsettomuus eri ikäkohorteissa, keskiarvot ja vaihtelut lapsiluvussa.

Olemme erityisesti kiinnostuneita sosiaalisen luottamuksen ja tuen vaikutuksista sosiaaliseen ja taloudelliseen epävarmuuteen ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Tutkimme myös, millä tavoin sosiaaliset verkostot tukevat hedelmällisyyden toipumista vastoinkäymisten, kuten vuoden 2008 jälkeisen taloustaantuman ja COVID-19 pandemian kohdalla.

Tutkimusteemat tiivistetysti:

  • Lastensaantia tukevien verkostojen tyypit
  • Käsitykset epävarmuudesta, sosiaalisesta tuesta ja hedelmällisyyden heikkenemisestä
  • Alueelliset ominaisuudet ja hedelmällisyyden resilienssi

Tutkijat

Liili Abuladze
Alyona Artamonova
Miika Mäki
Jose Luis Navarro
José Luis Estévez
Tiia Sorsa
Elisa Tambellini