Siltoja tutkimuksen ja päätöksenteon vuoropuhelulle

Miten tiivistää tutkimuksen ja päätöksenteon yhteistyötä? Kutsuimme tutkijat ja päätöksenteon valmistelijat yhteiskehittämään uusia tapoja vuorovaikutukselle.

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet järjestivät tammikuussa 2023 kaksi yhteiskehittämisen työpajaa, joihin osallistui hankkeiden tutkijoita ja ministeriöiden virkakuntaa. 

Päivien aikana syntyneet ajatukset on koottu oheiseen tiekarttakuvaan, jossa on hahmoteltu linkkejä tutkimuksen ja päätöksenteon teiden välille.

 

Tavoitteena oli kartoittaa päätöksenteon ja tutkimuksen välisen vuorovaikutuksen nykytilaa ja hahmotella mallia nykyistä tiiviimmälle vuoropuhelulle. Tärkeää oli myös saada tutkijat ja päätöksenteon valmistelijat saman pöydän ääreen keskustelemaan ja tutustumaan toisiinsa.  

”Tutkimusta ei pitäisi tehdä vain tiedon käyttäjille, vaan myös tiedon käyttäjien kanssa.” – tutkija Laura Salonen, LIFECON-hanke

Vuoropuhelu on jo nyt tiivistä, mutta uusia siltoja tarvitaan

Työskentelyssä käytettiin me-we-us-menetelmää, jossa näkökulmaa laajennetaan vaiheittain omasta työstä yhteiseen ymmärrykseen. Osallistujat saivat täydennettäväkseen tiekartan, jossa näkyivät erillisinä päätöksenteon ja tutkimuksen kaistat. Tavoitteena oli tunnistaa olemassa olevia siltoja niiden välillä ja ennen kaikkea ideoida uusia.  

“Tällaiset kohtaamiset virkakunnan ja tutkijoiden kesken ovat todella tärkeitä, ja niitä tarvitaan lisää. Me virkahenkilöt keskustelemme mielellämme tutkijoiden kanssa ja olemme mukana kehittämässä yhteistyötä.” – erityisasiantuntija Sami Tantarimäki, maa- ja metsätalousministeriö 

Päivien aikana muodostui yhteinen tilannekuva vuoropuhelun nykytilasta. Se on jo nyt tiivistä, mutta tunnistimme myös puutteita, ongelmakohtia ja esteitä. Samalla löysimme uusia, konkreettisia ideoita yhteistyön kehittämiseksi. 

”Tutkimuksesta tulee sitä parempaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa tiedon käyttäjät kutsutaan sen tekemiseen mukaan.” – ohjelmajohtaja Susan Kuivalainen, DEMOGRAPHY-ohjelma

Vapaamuotoista keskustelua ja helposti löytyvää tietoa

Tärkeimpänä tekijänä nousivat esiin verkostot ja suorat kontaktit. Paras ymmärrys syntyy usein epävirallisissa tapaamisissa ja vapaamuotoisissa keskusteluissa – niille tulee siis luoda tilaisuuksia. 

Viranhaltijat painottivat myös tiedon löydettävyyden merkitystä: tutkimustietoa on paljon ja se on hajallaan, mikä vaikeuttaa tarpeellisten faktojen löytämistä. Osallistujat toivoivatkin alustaa, joka kokoaisi tutkimustiedon teemoittain yhteen paikkaan. 

Usein vuorovaikutusta hankaloittaa tutkimuksen ja päätöksenteon erilainen aikajänne. Päätöksentekoprosessissa tietoa tarvitaan nopeasti – tieteellisen tiedon tuottaminen taas vaatii väistämättä aikaa. Ongelmaa voi ratkoa esimerkiksi nopeammalla, selvitystyyppisellä tiedontuotannolla sekä kokoamalla jo olemassa olevaa tutkimustietoa selkeiksi, tiiviiksi koosteiksi, ns. minikatsauksiksi.  

Myös tutkimusrahoituksen rooli on tärkeä: sen kautta voidaan tukea ennakoivasti yhteiskunnallisesti merkittävien aiheiden tutkimusta. 

Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Tutustu työpajan koosteeseen.

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet tutkivat väestörakenteen muutosta ja tuottavat konkreettisia ratkaisuja, joilla siihen voidaan vaikuttaa ja sopeutua. Maan parhaat asiantuntijat tekevät korkeatasoista tutkimusta päätöksenteon tueksi. Autamme sinua mielellämme, kun tarvitset tutkittua tietoa väestörakenteen muutoksista. Seuraa ohjelman hankkeita ja ota yhteyttä! 

LIFECON-hankkeen tutkija Laura Salonen