Valtaosa suomalaisista haluaa ainakin kaksi lasta

Väestöliiton Perhebarometrin mukaan suomalaisista 20–45-vuotiaista suurin osa pitää lapsilukuihanteenaan vähintään yhtä lasta. Noin 15 prosenttia ei toivo lapsia lainkaan. Keskimäärin suomalainen toivoo noin kahta lasta.

Ihanteet lasten määrässä laskivat 2010-luvulla, jolloin Suomen syntyvyyskin laski voimakkaasti. Nyt ihanteiden lasku on kuitenkin taittunut ja vakiintunut noin kahteen lapseen. Syntyvyyden lasku sen sijaan näyttää jatkuvan taas lyhyen elpymisen jälkeen. Ero lapsilukutoiveen ja toteutuneen lapsiluvun välillä on siis Suomessa kasvussa. 

Perhebarometrin tulokset osoittavat, että ihanteissa on selkeitä eroja väestöryhmien välillä.

”Muun muassa kaupunkien ydinalueilla asuvat, matalasti koulutetut ja ilman parisuhdetta elävät toivovat keskimäärin muita vähemmän lapsia”, kertoo Perhebarometrin kirjoittaja ja NetResilience-hankkeessa tutkijana toimiva Tiia Sorsa. ”Esimerkiksi ruotsinkieliset taas toivovat keskimäärin muita enemmän lapsia.” 

Perhebarometri Kuka haluaa lapsia 2020-luvulla? tarkasteli myös ensimmäistä kertaa Suomessa laajasti ilmastonmuutoksen ja yhteiskunnallisten kriisien vaikutusta lastensaantitoiveisiin. Esimerkiksi koronapandemia vaikutti osalla lapsitoivetta kasvattaen, osalla vähentäen. Erityisesti nuoret miehet kokivat pandemian vaikuttaneen lapsitoiveisiin. Valtaosa kuitenkin vastasi, ettei pandemia ollut vaikuttanut lastensaantia koskeviin toiveisiin.

Lue koko tiedote Väestöliiton verkkosivuilta.

Sorsa T., Lehtonen N. & Rotkirch A. (2023) Kuka haluaa lapsia 2020-luvulla? Perhebarometri 2022. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Katsauksia E57/2021.


Perhebarometri on saanut rahoitusta Alli Paasikiven Säätiöltä, Svenska Kulturfondenilta, Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä sekä Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä väestössä -tutkimuskonsortiolta.