Alhaisemmat lastensaantiaikeet voivat johtua sosiaalisen tuen puutteesta

Artamonovan ym. tutkimuksessa selvitettiin Generations and Gender Survey (GGS) -kyselyn vuosilta 2021–22 sekä rekisteriaineistojen avulla, miten omilta vanhemmilta ja muilta sosiaalisen verkoston jäseniltä saatu emotionaalinen ja käytännön tuki sekä tunne siitä, että oma sosiaalinen verkosto on riittävä, ovat yhteydessä lastensaantiaikeisiin Suomessa.

Sosiaalisen verkoston riittävyyttä mitattiin yksinäisyyden kokemuksen puuttumisella. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vanhemmilta ja muilta sukulaisilta saatu käytännön tuki – erityisesti taloudellinen tuki – on yhteydessä korkeampiin lastensaantiaikeisiin. Myös se, että ei koe olevansa yksinäinen, on yhteydessä korkeampiin aikeisiin, erityisesti 26–30-vuotiailla. Myös sukupuolella ja parisuhteella on vaikutusta.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että sosiaaliset voimavarat, jotka ilmenevät sekä koettuna että todellisena tukena, muokkaavat hedelmällisessä iässä olevien lastensaantiaikeita. Nuorten aikuisten koettujen sosiaalisten resurssien puute voi vaikuttaa suhteellisen alhaiseen hedelmällisyyteen jopa Suomen kaltaisessa korkean tulotason maassa, jossa perhepolitiikka on avokätistä.

Lue lisää

Artamonova, A. et al. 2024. Social Resources are Associated With Higher Fertility Intentions in Contemporary Finland. Comparative Population Studies. 49, (Apr. 2024). DOI:https://doi.org/10.12765/CPoS-2024-04.