Asenteet lasten saamista kohtaan ovat muuttuneet Suomessa

Onko suomalaisten ihanteellinen lapsiluku laskenut samalla kun hedelmällisyys on laskenut erityisesti korkean tulotason maissa? Väestöliiton Perhebarometriaineistolla tarkasteltiin viiden ikäryhmän ihanteellisessa lapsiluvussa tapahtuneita muutoksia.

Vuosina 2007–2018 kerättyihin kyselyihin osallistui 20–45-vuotiaita viidestä ikäluokasta, jotka olivat syntyneet 1970–1974, 1975–1979, 1980–1984, 1985–1989 ja 1990–1994.

”Päähavainto oli, että uudempiin syntymäkohortteihin kuuluvat ihmiset halusivat vähemmän lapsia verrattuna aikaisempiin kohortteihin”, Kateryna Golovina Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista toteaa tiedotteessa.

Sosioekonomisilla tekijöillä ei ollut juurikaan merkitystä ihannelapsilukuun eri ikäluokkien välillä, ja tutkijat arvelevatkin, että ihanteiden laskun taustalla on syvempi kulttuurinen muutos, kuin esimerkiksi vuoden 2008 talouskriisistä johtuva tilapäinen muutos.

Golovinan ym. tutkimustulokset osoittavat, että asenteet lastenhankintaa ja perhe-elämää kohtaan ovat muuttuneet Suomessa.

”Nykyaika on muuttanut perinteisiä elämänpolkuja, joihin lasten hankkiminen on aiemmin kuulunut. Valinnanvapaus voi lisätä tietoisia päätöksiä lapsettomuudesta mutta myös epävarmuutta lasten hankkimisesta”, pohtii tiedotteessa professori Markus Jokela Helsingin yliopistosta.

Lue lisää

Helsingin yliopiston tiedote (25.8.23) Ihanne lapsiperheestä muuttuu: Nuoret haluavat yhä useammin olla lapsettomia

Golovina, K., Nitsche, N., Berg, V., Miettinen, A., Rotkirch, A. & Jokela, M. Birth cohort changes in fertility ideals: evidence from repeated cross-sectional surveys in Finland, European Sociological Review, 2023;, jcad048, https://doi.org/10.1093/esr/jcad048