Tieto- ja viestintäteknologia vaikuttaa perhesuhteisiin sekä myönteisesti että kielteisesti

Uudet teknologiat voivat helpottaa yhteydenpitoa perheissä, mutta ne voivat myös syrjäyttää kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ja läheisyyttä. Tutkimus auttaa ymmärtämään teknologian vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin sekä ihmisten välisiin suhteisiin ja koko perheeseen.

Tuoreen systemaattisen katsauksen tavoitteena oli selvittää, miten perheissä käytetty teknologia vaikuttaa perhesuhteisiin, ja onko suhdetyypeillä, kuten parisuhde, vanhempi-lapsi-suhde tai sisarussuhde, eroja.

Katsaukseen sisällytettiin vuosina 2009–2019 julkaistuja englanninkielisiä tutkimuksia, joissa tutkittiin määrällisin menetelmin viestintäteknologian vaikutuksia perhesuhteisiin.

Mukaan valikoitui 70 vertaisarvioitua artikkelia, jotka luokiteltiin neljään luokkaan teknologian käytön mukaan:

  • Henkilökohtainen käyttö
  • Henkilökohtainen käyttö perheenjäsenen läsnä ollessa (”teknohäiriö”)
  • Perheenjäsenten välinen viestintä
  • Yhteiskäyttö perheenjäsenten kanssa

Henkilökohtaiseen käyttöön ja teknohäiriöön liittyi eniten negatiivisia vaikutuksia, kuten ristiriitojen yleistyminen ja se, että käyttö syrjäytti muuta perhesuhteita ylläpitävää toimintaa. Parisuhteisiin vaikutukset olivat erityisen negatiivisia.

Perheenjäsenten välisellä viestinnällä ja yhteiskäytöllä taas oli eniten positiivisia vaikutuksia kaikissa suhdetyypeissä. Viestintävälineet, joiden avulla tapahtuva vuorovaikutus muistutti kasvokkaista vuorovaikutusta (välittävät ilmeitä ja/tai äänenpainoja tai ylläpitävät samanaikaista vuorovaikutusta) olivat vahvemmin yhteydessä myönteisiin vaikutuksiin.

Sekä myönteiset että kielteiset vaikutukset voivat vaikuttaa suhteisiin yhtä aikaa. Henkilökohtainen teknologian käyttö heikentää suhdetta, mutta negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää yhteiskäytöllä sekä perheen välisellä viestinnällä.

Tulokset heijastavat nykyteknologian äärimmäistä kykyä pitää käyttäjää otteessaan, mutta osoittavat myös, että teknologialla on mahdollisuuksia tukea perheiden yhteenkuuluvuutta ja läheisiä suhteita. Perhe- ja läheissuhteita tukevien teknologioiden edistämisen tulisikin olla koulutuksen, sosiaalipolitiikan ja teknologiateollisuuden selkeä tavoite.

Lue lisää

Tammisalo K, Rotkirch A. Effects of information and communication technology on the quality of family relationships: A systematic review. Journal of Social and Personal Relationships. May 2022. https://doi.org/10.1177/02654075221087942